Priorytetem firmy Lebopoll Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez utrzymanie najwyższego poziomu jakości w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu oraz spedycji.

Naszym celem w zakresie Polityki Jakości jest utrzymanie mocnej pozycji na rynku oraz ugruntowanie reputacji pewnego partnera handlowego dbającego o Klientów. Dążymy do bycia liderem wśród konkurencyjnych firm, zapewniając wysoką specjalizację i jakość usług.

Wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą PN – EN ISO 9001:2015 umożliwia Prezesowi Zarządu nowoczesne kierowanie firmą, konkurowanie na rynku krajowym i zagranicznym oraz spełnianie stawianych celów.

Cele te osiągamy poprzez:

 • Indywidualne i rzetelne podejście do Klienta, zdobywanie jego trwałego zaufania.
 • Dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów.
 • Ścisłą kontrolę realizacji usług na każdym etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji.
 • Stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego.
 • Systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu.
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy.
 • Optymalizację kosztów świadczonych usług oraz wzrost efektywności ekonomicznej.
 • Określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów.
 • Ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika.
 • Ciągłe doskonalenie usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością.
 • Spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Tak postawioną Politykę Jakości będziemy promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.