POLITYKA JAKOŚCI

Priorytetowym celem firmy Lebopoll Logistics Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach jest stałe spełnianie wymagań Klientów poprzez osiągnięcie i utrzymanie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu oraz spedycji.

Dążeniem firmy Lebopoll Logistics Sp. z o.o. w zakresie Polityki Jakości wśród obecnych i potencjalnych Klientów jest ugruntowanie mocnej pozycji na rynku, pewnego partnera handlowego dbającego o swoich Klientów. Wśród firm konkurencyjnych chcemy być zawsze w czołówce, mając tym samym opinię wyspecjalizowanego dostawcy.

Utrzymanie odpowiedniej jakości oferowanych usług oraz wprowadzenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymaganiami normy PN – EN ISO 9001:2015 pozwoli Prezesowi Zarządu kierować firmą w nowoczesny sposób, konkurować z firmami działającymi na rynku krajowym i rynkach zagranicznych, pozwoli także spełniać wszystkie inne stawiane cele do realizacji.

 

Cele te realizujemy poprzez:

 • indywidualne i rzetelne podejście do Klienta i zdobycie jego trwałego zaufania,
 • dostarczanie usług zaspokajających w najszerszym stopniu potrzeby Klientów,
 • ścisłą kontrolę realizacji usług na każdym ich etapie, z wykorzystaniem nowoczesnych metod badań, pomiarów i przesyłania informacji,
 • stałe podnoszenie poziomu wyposażenia i stanu zaplecza technicznego,
 • systematyczne szkolenie personelu umożliwiające właściwe wykorzystanie nowoczesnego sprzętu,
 • podnoszenie kwalifikacji zawodowych w celu zwiększenia jakości wykonywanej pracy,
 • optymalizację kosztów świadczonych usług oraz wzrost efektywności ekonomicznej,
 • określenie i nadzór nad ryzykami i szansami dla realizowanych procesów,
 • ugruntowanie przekonania, że odpowiedzialność za jakość świadczonych usług jest podstawowym obowiązkiem każdego pracownika,
 • ciągłe doskonalenie usług oraz skuteczności Systemu Zarządzania Jakością,
 • spełnienie mających zastosowanie wymagań prawnych, regulacyjnych i innych.

Gwarancją osiągnięcia założonych celów jest świadomość Prezesa Zarządu oraz pracowników firmy o konieczności stałego doskonalenia skuteczności wszystkich procesów ukierunkowanych na uzyskanie satysfakcji naszych Klientów, wynikającej z zaspokojenia ich potrzeb oraz spełniania wymagań normy PN – EN ISO 9001:2015.

Tak postawioną Politykę Jakości wraz z pracownikami będę promować i stosować z należytą starannością, dbając o jej aktualność.